Comunicat de presă

Azi, 28.11.2023, începând cu ora 10:00, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, prezidată de domnul prefect Mircea Dorin Crețu alături de subprefecți și domnul secretar general având următoarea ordine de zi:

 1. Monitoringul integrat și calitatea resurselor de apă din bazinul hidrografic Mureș, aferent județului Sibiu.

Tema a fost prezentată de doamna ing.Rodica Stroi, șef Sistem hidrotehnic Mediaș.

     Bazinul hidrografic Mureş este situat în partea centrală şi de vest a României, cu o suprafaţă totală  de 28.310 km². Suprafaţa bazinul hidrografic Mureş reprezintă 11,7 % din suprafața României, fiind al 2-lea bazin ca mărime între bazinele hidrografice ale ţării.

     În spaţiul hidrografic delimitat de râul Mureş se află incluse, din punct de vedere administrativ, integral judeţele Mureş şi Alba, parţial judeţele Harghita, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Arad şi suprafeţe mici din judeţele Timiş, Braşov şi Bistriţa Năsăud.

     Pe teritoriul județului Sibiu, suprafața bazinului hidrografic al râului Mureș este de  2.226 kmp (7,8%), lungimea cursurilor de apă cadastrate este de 851 km iar activitatea, în ceea ce privește gestionarea resurselor de apă, este asigurată de S.G.A. Mureș și S.G.A. Alba.

                 SISTEMUL DE MONITORING

    Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring pentru bazinul hidrografic MUREȘ are la bază lista corpurilor de apă cuprinse în  Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Mureș 2022 – 2027, aprobat prin HG nr.392/2023 și publicat în Monitorul Oficial nr.551 bis/20.06.2023. În bazinul hidrografic Mureş au fost identificate 532 corpuri de apă, având o lungime totală de 10668,36 km.

La nivelul judeţului Sibiu, sistemul de monitoring include subsistemele: râuri, ape subterane, lacuri de acumulare şi ape uzate. Astfel, în anul 2022 au fost monitorizate:

 • 4 corpuri de apă de suprafață (râuri)
 • 3 corpuri de apă subterane (foraje hidrogeologice)
 • 1 lac de acumulare(Ighiș)
 • 22 surse de poluare.

      Subsistemul ape uzate monitorizate

 

În anul 2022, în judeţul Sibiu, aferent Bazinului Hidrografic Mureș, au fost monitorizate 22 de surse de poluare,  frecvenţa de recoltare variind între 12 recoltări/ an şi două recoltări/ an, funcție de influența fiecărei folosințe asupra receptorilor.

    În vederea păstrării calității apei la surse, conform contractelor încheiate pentru utilizarea resurselor de apă, utilizatorii de apă au responsabilităţi clare ale cu privire la monitoringul apelor, si anume:

 • respectarea termenelor de conformare cuprinse în documentele de poziţie şi actele de reglementare;
 • raportarea la timp șiîn mod responsabil a datelor de gospodărire a apelor solicitate de autoritatea în domeniu;
 • conştientizarea de către beneficiarii folosintelor de apă a necesităţii realizarii automonitoringului, în special a substanţelor prioritare/ prioritar periculoase;
 • accesarea de fonduri în vederea realizării de investiţii în infrastructura de gospodărire a apelor- alimentare cu apă a localităţilor,modernizare, reabilitare şi realizare de staţii de tratare/ epurare;
 • achizitionarea de aparatură de măsură şi control pentru sistemele de captare şi / sau evacuare;
 • achizitionarea de materiale/ utilaje în vederea realizării stocului necesar pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale;
 • respectarea măsurilor din Planul de restricţii și folosirea apei în perioade deficitare.

Poluări accidentale

    În ultimii ani, în județul Sibiu, aferent bazinului hidrografic Mureș, nu au fost înregistrate poluări accidentale a resurselor de apă de suprafață sau subteran.

Implementarea mecanismului economic în domeniul apelor.

Activitatea este prevăzută de Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, care transpune Directiva-cadru în domeniul apelor nr. 60/2000 a Uniunii Europene în legislaţia românească; aceasta  are la bază următoarele principii, care conduc la o mai mare atenție a utilizatorilor de apă:

 • apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare;
 • utilizatorul plăteşte – recuperarea costurilor cu resursele de apă fără a avea în vedere realizarea de profit; ceea ce a condus la eliminarea consumurilor nejustificate de apă, eliminare pierderi pe rețele, demararea lucrărilor de retehnologizare a staţiilor de epurare şi îmbunătăţireaexploatării  acestora și de aici implicit scăderea aportului în poluare;
 • protejarea calitativă şi cantitativă a resurselor de ape subterane, care sunt considerate strategice;
 • conservarea, refolosirea şi economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea sistemului de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă;
 • risipirea şi poluarea resurselor de apă sunt sancţionate prin aplicarea de penalităţi; în acest sens, la nivelul anului 2022 au fost încheiate 21 Procese verbale de penalități, în valoare totală de 37.290 lei; principalele unități responsabile au fost: Apă Canal Sibiu SA (SEAU Ocna Sibiului și Loamneș), Apa Tȃrnavei Mari S.A. Mediaș (SEAU Alma, Dumbrăveni și Șeica Mare, evacuări directe Mediaş), Comuna Slimnic, Serviciul Public oraș Copșa Mică, Centrul de îngrijire și asistență Biertan, Emailul S.A. Mediaș, Asociația Medical creștină Lukas, spital Laslea, Lacurile Naturale Ocna Sibiului SA, Apollo Probalast SRL, Drasib Construct SRL;
 • în perioada ianuarie-septembrie 2023 au fost încheiate 12 Procese verbale de penalități, în valoare totală de 60185 lei, la următoarele unități: Apă Canal Sibiu SA (SEAU Loamneș), Apa Tȃrnavei Mari S.A. Mediaș (SEAU Alma, Dumbrăveni), evacuări directe Mediaş), Comuna Slimnic, Serviciul Public oraș Copșa Mică, Emailul S.A. Mediaș, Asociația Medical creștină Lukas, spital Laslea;
 • crearea de resurse financiare pentru a putea cofinanţa proiecte şi programe naţionale în domeniul apelor, precum şi de a acorda bonificaţii;
 • eficientizarea acţiunilor desfăşurate la utilizatorii de apă, pentru încadrarea învolumele de apă contractate, respectarea parametrilor de capăt autorizaţi la  evacuarea apelor uzate în receptorii naturali, în vederea protecţiei resurselor de apă impotriva epuizării şi degradării;
 • respectarea prevederilor din planurile proprii de prevenire şi combaterea poluărilor accidentale şi dotarea cu materiale specifice pentru intervenţie în caz de producerea poluărilor accidentale.

Având în vedere faptul că în prezent, Administraţia Naţională „Apele Române” se confruntă cu o serie de situaţii şi provocări noi, generate de activităţi solicitate a fi desfăşurate în parteneriat public-public sau public-privat, nereglementate actualmente sau a căror desfăşurare nu se poate face decât prin mijlocirea unor norme similare, a fost reactualizată Legea Apelor 107/1996 și a fost emisă OUG 52/2023; în acest sens s-a demarat acțiunea de înștiințare a beneficiarilor, s-au întocmit actele adiționale la Contractele abonament și este în curs de desfășurare activitatea de predare, semnare și punere în practică a acestora. e e urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor

CONCLUZII

    În ultimii ani, starea apelor din bazinul hidrografic Mureş aferent judeţului Sibiu s-a îmbunătăţit; principalul factor care a dus la creșterea calității resurselor de apă a fost realizarea/ punerea în funcțiune a stațiilor de epurare noi(Moșna, Dumbrăveni, Alma, Loamneș, Șeica Mare, Slimnic, Ocna Sibiului) sau modernizarea celor existente(Mediaș); menționăm însă, că există și localități în care această problemă nu este rezolvată, ca de exemplu orașul Copșa Mică și comunele limitrofe: Târnava, Valea Viilor, Axente Sever sau comune în care lucrările stagnează sau se desfășoară foarte lent( Micăsasa, Șeica Mică).

     Ținând cont de cele relatate anterior se constată că este necesar ca autorităţile locale să depună eforturi mai mari privind elaborarea strategiilor de dezvoltare şi modernizare în ceea ce privește alimentarea cu apă, canalizarea şi punerea în funcţiune a staţiilor de epurare astfel încât acestea  să corespundă cerinţelor cuprinse în Directivele europene la standardele și termenele de conformare.

     În ceea ce privește solicitările din adresa Instituției Prefectului nr.22083/10.11.2023, respectiv stadiul realizărilor obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pentru anul 2023 și dificultățile cu care se confruntă instituția noastră, vă comunicăm următoarele:

 • obiectivele cuprinse în Programul de guvernare pentru anul 2023(capitolul18-  Protecţia mediului înconjurător/ Obiectiv: prevenirea şi eliminarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor) au fost îndeplinite integral; situația detaliată este anexată prezentului material;
 • problemele cu care se confruntă Administrația Bazinală de Apă Mureș sunt cele privind resursa umană, mai ales în ceea ce privește personalul de exploatare, întreținere, reparații și intervenție în cazul situațiilor de urgență; deși sunt vacante multe posturi prin plecarea sau ieșirea personalului la pensie, legislația nu permite ocuparea acestora prin recrutări externe; în aceste condiții devine tot mai greu realizarea intergală a lucrărilor spefice de gospodărire a apelor, ca de exemplu exploatarea și întreținerea în condiții optime a construcțiilor hidrotehnice( diguri, baraje), menținerea secțiunilor de scurgere a apelor la debite medii și mari pe cursurile de apă din administrare, gestionarea în timp util a situațiilor generate de fenomenele extreme, etc.

 1. Accesibilitatea tuturor cetățenilor la servicii de specialitate de calitate, acces la un pachet complet de investigații paraclinice, spitalizare de zi și servicii conexe serviciilor medicale.

 

Doamna Florentina Denisa Nicoară-director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sibiu a prezentat informații utile privind serviciile medicale accesibile tuturor cetățenilor asigurați.

Începând cu luna iulie a acestui an, prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1.857/441/2023 emis în baza Hotărârii Guvernului nr.521/2023, s-a creat cadrul legal prin care accesul tuturor persoanelor asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la consultațiile,  serviciile medicale și tratamentele acordate în ambulatoriul de specialitate, în regim de spitalizare, precum și la  investigații paraclinice și servicii conexe, specifice a fost semnificativ îmbunătățit.

De asemenea, a fost prezentată o analiză comparativă aferentă perioadelor ianuarie-septembrie 2023/ ianuarie-septembrie 2022, cu referire la efectul măsurilor legale menționate pe domeniile de asistență medicală.

 1. Asistența medicală pentru specialități clinice.

În lista serviciilor diagnostice și terapeutice au fost introduse o serie de servicii specifice pentru anumite specialități, cum sunt:

 • descărcarea și interpretarea rapoartelor specifice dispozitivelor utilizate în gestionarea diabetului zaharat (dispozitive de monitorizare glicemică continuă, sisteme de infuzie subcutanată a insulinei – pompe de insulină, aplicații de monitorizare a valorilor glicemice) – specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli nutriție;
 • tomografia în coerență optică – specialitatea oftalmologie;
 • extracția dispozitivului intrauterin – specialitatea obstetrică – ginecologie;
 • tratamentul tumorilor exulcerate, suprainfectate, îngrijire complicații stome, fistule tumorale, tratamentul limfedemului – efectuate de medici cu atestat de îngrijiri paliative;
 • uroflowmetria – specialitatea urologie;
 • imunoterapia specifică cu vaccinuri alergenice standardizate cu administrare subcutanată – specialitatea alergologie şi imunologie clinică;
 • puncție biopsie mamară ghidată ecografic – efectuată de medici cu specialitatea chirurgie generala, obstetrică-ginecologie, oncologie medicală cu atestat/competență în senologie imagistică, radioterapie cu atestat/competență în senologie imagistică.

Totodată, a fost extinsă lista serviciilor medicale în scop diagnostic-caz cu servicii acordate pacientelor pentru depistarea precoce a cancerului de sân, toate aceste noi servicii fiind asigurate de o alocare bugetară corespunzătoare, majorată cu 21% față de anul 2022.

 1. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială – logopezi şi fizioterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casa de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum şi cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice: neurologie şi neurologie pediatrică, otorinolaringologie, psihiatrie şi psihiatrie pediatrică, reumatologie, ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică, oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice,  hematologie, nefrologie şi nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, cardiologie,  pneumologie, medicină fizică şi de reabilitare, genetică medicală, radioterapie, cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară, chirurgie orală și maxilo-facială, chirurgie pediatrică, endocrinologie, gastroenterologie pediatrică, pediatrie, pneumologie pediatrică.

 

 1. Asistența medicală pentru specialități paraclinice

 

La fel ca și în cazul asistenței medicale din ambulatoriul de specialitate clinic și în cazul investigațiilor paraclinice, lista de servicii decontate de casa de asigurări de sănătate, a fost extinsă cu :

 • noi analize de laborator :
 • transferină serică;
 • alfa amilază;
 • lipază;
 • lactatohidrogenaza (LDH);
 • rezervă alcalină ( determinarea bicarbonatului seric);
 • vitamina B 12;
 • acid folic;
 • raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană.
 • examenul din secreții vaginale, respectiv din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide, prin metode de cultivare.

și

 • noi servicii medicale de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară:
 • mamografie cu tomosinteză unilaterală și mamografie cu tomosinteză bilaterală (investigații ce pot fi recomandate pentru monitorizarea pacientelor cu cancer de sân);
 • mamografie digitală 2D;
 • tomografie dentară CBCT mandibulară, maxilară, respectiv bimaxilară;
 • ecografie musculoscheletală;
 • ecografie cutanată;
 • ecografie a aparatului urinar/genital masculin;
 • ecocardiografie de efort;
 • RMN șold – articulație coxo-femurală nativ și cu substanță de contrast;
 • RMN whole-body;
 • limfoscintigrafie planară.

Tarifele investigațiilor paraclinice au fost majorate, în medie cu 15% față de anul 2022, investigațiile paraclinice, recomandate de medici în urma consultațiilor de prevenție precum și cele pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 în timpul bolii și după boală, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, precum și monitorizarea evoluției sarcinii, se decontează la nivelul realizat, fără a fi necesară încadrarea în valoarea de contract, tuturor furnizorilor aflați în relație contractuală cu CAS Sibiu, indiferent de forma de proprietate a acestora-publică sau privată.

 1. Serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi.

Extinderea pachetului de servicii de bază acordate în regim de spitalizare de zi a reprezentat principala măsura care a determinat o creștere de 35% a numărului de servicii/cazuri rezolvate.

În vederea asigurării accesului asiguraților la acest tip de servicii medicale care reprezintă o alternativă mai puțin costisoare decât serviciile medicale spitalicești ce se acordă în regim de spitalizare continuă, este reglementat faptul că acestea se decontează de către casele de asigurări de sănătate, tuturor furnizorilor aflați în relație contractuală cu acestea, indiferent de forma de proprietate a acestora-publică sau privată, la nivelul realizat.

 • Securitatea și sănătatea în muncă în era digitală

 

Domnul Alexandru Marius Stănilă, Inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu a prezentat temă Inteligența Artificială ca factor de decizie în Sănătatea și Securitatea în Muncă.

Proiectarea viitorului cu ajutorul inteligenței artificiale este un element important în strategiile de reconfigurare a locurilor de muncă.

Utilizarea inteligenței artificiale pe piața muncii

Sănătatea – cercetătorii analizează volume uriașe de date medicale, care îi ajută să realizeze noi descoperiri și să inoveze diagnosticarea;

Transportul – sistemul de inteligență artificială prin conducerea autonomă ajută la reducerea frecării rotilor, crește viteza și productivitatea traficului feroviar.;

Manufactura – inteligența artificială este implicată în folosirea roboților în fabrici, în optimizarea vânzărilor, precum și în folosirea eficientă a resurselor;

Sistemul financiar-bancar – sistemul de inteligența artificială este folosit în tranzacțiile financiare și pentru a înlesni numeroase activități din cadrul unei bănci;

Agricultura – prin inteligența artificială, se dorește reducerea folosirii de îngrășaminte chimice, de pesticide și de irigații excesive;

Educația – tehnologia și IA fac învățarea din ce în ce mai ușoară;

Administrația și serviciile publice – având la dispoziție o cantitate imensă de date, sistemele de inteligență a artificială recunosc tiparele, oferă avertizari timpurii cu privire la dezastrele naturale și sugerează modalități de atenuare a efectelor devastatoare;

Resursele umane (HR) – se automatizează sarcinile repetitive, înlesnește recrutarea, în salarizare și administrarea personalului, precum și în procese ce țin de evoluția angajatului, respectiv comunicarea internă, evaluarea performanței și trainingurile;

Industria de gaming – boții iți vin în ajutor atunci când vrei să te joci, iar detaliile și grafică sunt posibile datorită IA.

Avantajele inteligenței artificiale la locul de muncă

 • Eficiență sporită
 • Precizie îmbunătățită
 • Luare mai bună a deciziilor
 • Economii de costuri
 • Experiență îmbunătățită a clienților

 

Dezavantajele inteligenței alrtificiale la locul de muncă

 

 • Schimbarea locului de muncă
 • Nepotrivirea competențelor.
 • Prejudecăți și discriminare
 • Preocupări etice
 • Riscuri de securitate cibernetică
 • Pierderea interacțiunii umane
 • Acces inegal

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate la Muncă (EU-OSHA)

 

Pe baza activității sale de previziune, în 2020, a inițiat un program de cercetare de patru ani privind digitalizarea și securitatea și sănătatea în muncă (SSM).

Scopul programului este de a sprijini elaborarea politicilor bazate pe dovezi, oferind perspective asupra consecințelor digitalizării asupra sănătății, siguranței și bunăstării lucrătorilor.

Subliniază riscurile și oportunitățile în materie de securitate și sănătate în muncă asociate utilizării sistemelor de gestionare a lucrătorilor pe bază de inteligență artificială.

Explorează și posibile măsuri de prevenție, subliniind necesitatea unor abordări centrate pe om și a unei „preveniri prin proiectare” pentru a asigura sănătatea, siguranța și starea de bine a lucrătorilor.

Inteligența Artificială și Securitatea și Sănătatea Muncii

 

Preocupările privind securitatea, confidențialitatea, acuratețea și drepturile de proprietate intelectuală au determinat multe companii să restricționeze accesul personalului la modelele de IA generative.

Astfel se încearcă ca angajații să nu divulge, inconștient, prin folosirea programelor de IA, coduri confidențiale, secrete de fabricație sau note din ședințe în timp real.

Progresele recente care utilizează inteligența artificială pentru a extrage gânduri cu sens din undele cerebrale i-au preocupat pe susținătorii drepturilor omului și ai confidențialității care spun că tehnologia se dezvoltă într-un ritm mai rapid decât legea.

Fundația Neurorights face eforturi pentru ca companiile, guvernele și Națiunile Unite să recunoască drepturile la confidențialitate mentală, identitatea personală, liberul arbitru, accesul echitabil la creșterea mentală și protecția împotriva prejudecăților.

Pentru modelele de învățare automată (ML) instruite folosind metode robuste de optimizare (modele ML robuste), eficiența lor împotriva diferitelor atacuri este necunoscută.

Folosirea unui instrument de inteligență artificială, în special învățarea profundă, pentru a manipula sau genera o față, o voce sau – odată cu apariția modelelor de limbaj mari precum ChatGPT – limbaj conversațional pentru a forma un „deepfake de situație”.

IA poate îmbunătăți și siguranța la locul de muncă, deoarece roboții pot realiza activitățile periculoase din anumite domenii, și poate duce la apariția unor noi profesii, pe măsură ce industriile bazate pe IA se dezvoltă și sunt în continuă schimbare dar totodată aplicațiile

IA care sunt în contact fizic cu persoanele sau sunt integrate în corpul uman pot prezenta riscuri în materie de siguranță, căci pot fi concepute și utilizate în mod necorespunzător sau piratate. Utilizarea insuficient reglementată a IA în domeniul SSM ar putea duce la pierderea controlului omului asupra acestora putând deveni periculoase.

 1. Informare privind activitatea ARR – Agenția Sibiu, în ceea ce privește licențierea și autorizarea operatorilor de transport rutier și a personalului de specialitate, în conformitate cu HG 625/1998, cu completările și modificările ulterioare.

 

Domnul ing.Grecu Viorel – șeful Agenției ARR Sibiu a prezentat situatia comparativa defalcata pe cele trei domenii mari de activitate ale Agentiei ARR Sibiu, licentiere, atestare si evaluarea de siguranta rutiera a drumurilor.

 Prezentarea s-a făcut atat sub forma de tabele cat si sub forma de grafice, comparand activitatea Agentiei din primele 10 luni al anului 2022 cu primele  10 luni al anului 2023.

În ceea ce privește activitatea de licențiere s-a observat o scădere de 40% a numărului de operatori de transport marfa noi. Insă aceastaă situație nu este drastică și era de asteptat deoarece licențele de transport se elibereaza pe o perioadă de 10 ani. Însă s-a înregistrat o creștere de 12% a operatorilor noi de transport de  persoane .

De asemenea, o crestere semnificativă se inregistreaza la transportul alternativ care este o activitate relativ noua  fiind reglementată in 2021.

Referitor la activitatea de transport de persoane s-a înregistrat o creștere de 40% la documentele de control-national și o crestere de 50% la documentele de control – UE, ceea ce ne arată o creștere a activității de transport ocazional (transportul turistic), atât națonal cât și  în_UE, lucru de așteptat o dată cu mărirea parcului auto pentru transportul de persoane.

 

 

Referitor la activitatea de atestare s-a remarcat o creștere de la atestarea în rândul persoanelor ce lucrează în domeniul transporturilor, lucru imbucurator pentru județul Sibiu.

La activitatea de taxi s-a înregistrat o scădere, ceea ce era de asteptat , deoarece a apărut activitatea de transport alternativ( ATA uber bolt).

In ceea ce privește atestarea conducatorilor auto marfa si pesoane se observă o creștere a solicitărilor de obținere a atestatelor initiale cei care au obținut permise de conducere dupa anul 2021.

Legea 265/2008 prevede – Gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera.

A.R.R. – efectueaza evaluarea sigurantei retelei rutiere pe categorii pe care o actualizeaza o data la cel putin 5 ani.

A.R.R. – realizeaza prima evaluare a sigurantei retelei rutiere pe cele cinci categorii (clase 1-5), in functie de nivelul de siguranta a fiecarui tronson, pana la 31.12.2024

Pana la ora actuala agentia a evaluat in jud. Sibiu dupa cum urmeaza:

–   An 2022 – 75 km

     –   An 2023 – 354 km.

 1. Sinteza activității Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu la un an de la adoptarea Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului.

Domnul Radu Gabriel Iorga – directorul al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a prezentat tema de mai sus.

După un an de la adoptare, cu argumente desprinse din desfășurarea activității noastre de zi cu zi, faptul că Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului a condus la o simplificare legislativă și procedurală în domeniul înregistrării în registrul comerțului și, totodată, a accelerat procesul de digitalizare a instituției. Aceste modificări de ordin pozitiv s-au realizat prin reglementarea de noi mecanisme de lucru, mai eficiente și prin eliminarea unor documente și proceduri inutile. Astfel, putem exemplifica:

 • Procedura de constituire a societăților și a sucursalelor acestora se poate desfășura integral on-line, prin asigurarea logisticii necesare în acest scop, inclusiv pentru încheierea actului constitutiv al unei societăți prin mijloace electronice, prin integrarea actului respectiv în cadrul serviciilor on-line aferente înregistrării în registrul comerțului, disponibile pe portalul de servicii al ONRC;
 • Introducerea de mecanisme on-line pentru primirea tuturor categoriilor de cereri aflate în aria noastră de competență;

Utilizarea semnăturii electronice calificate și a sigiliului electronic calificat pentru documentele care se eliberează petenților prin mijloace electronice, inclusiv pentru certificatul de înregistrare care atestă existența societății, emis la înmatricularea societății ori atunci când acest certificat se preschimbă;

 • Extinderea informațiilor disponibile cu titlu gratuit pe portalul de servicii on-line al ONRC cu informații privind reprezentanții legali, sucursalele deschise în alt stat membru UE, pagina de internet, dacă aceasta există;
 • Publicarea anumitor date și acte ale persoanelor fizice și persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului, în mod gratuit, în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, organizat ca platformă electronică centrală prin portalul de servicii online al ONRC;
 • Realizarea serviciului public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului de către registratorul de registrul comerțului, personal de specialitate juridică, pentru care noua lege asigură garanțiile de securitate juridică a procesului de autorizare a constituirii și înregistrării în registrul comerțului a profesioniștilor;
 • Spațiu electronic aferent utilizatorilor serviciilor on-line prin portalul de servicii on-line al ONRC prin care sunt gestionate documentele aferente înregistrării în registrul comerțului;
 • Eliminarea unor mecanisme de natură să conducă la blocarea procesului de înregistrare în registrul comerțului (ex. cererea de intervenție depusă la cererea de înregistrare în registrul comerțului);
 • Eliminarea specimenului de semnătură pentru persoanele care aveau obligația depunerii acestuia;
 • Eliminarea declarațiilor pentru îndeplinirea calității de asociat/acționar/administrator/director/ cenzor etc.;

Eliminarea documentelor ce anterior erau depuse ca anexe la cererea de înregistrare: dovada plății aporturilor la capitalul social; documente ce atestă drepturile de proprietate asupra bunurilor subscrise și vărsate ca aport în natură la momentul constituirii; certificatul ce atestă ipoteci sau alte garanții asupra bunurilor imobile; documente ce atestă tranzacțiile încheiate de fondatori, în numele societății;

 • Eliminarea dovezii privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv și/sau actul modificator al actului constitutiv;
 • Reglementarea unui singur model de declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți;
 • Transferul competenței de la tribunal la oficiul registrului comerțului în cazul cererilor de fuziune, fuziune transfrontalieră și divizare a societăților, ceea ce conduce la simplificarea formalităților, accelerarea operațiunilor, reducerea termenelor și a costurilor;
 • Transferul competenței de la tribunal la oficiul registrului comerțului a unor cazuri de dizolvare a societăților, ceea ce conduce la simplificarea formalităților, accelerarea ieșirii de pe piață a acestora, reducerea termenelor și a costurilor (ex.: nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social, a încetat activitatea sau aceasta nu a fost reluată după perioada de inactivitate temporară – 3 ani, în cazul societăților constituite pe perioadă determinată, la expirarea perioadei).

Având în vedere că noua lege a registrului comerțului a statuat ținerea de către registrul comerțului a 4 tipuri de registre distincte, vă vom prezenta în cele ce urmează o sinteză a principalelor activități desfășurate de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, după intrarea în vigoare a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului, defalcat pe fiecare din cele 4 categorii de registre. Cele 4 registre pentru care s-a efectuat analiza activității sunt:

 • Registrul Comerțului
 • Registrul Beneficiarilor Reali
 • Registrul Litigiilor
 • Buletinul Procedurilor de Insolvență

 Este de precizat faptul că sinteza activității prezentată în continuare cuprinde perioada 01.01.2023 – 31.10.2023. De asemenea, precizăm faptul că activitatea noastră s-a desfășurat cu un nr. de 28 de salariați, dintre care 2 salariați sunt afectați Biroului Teritorial Mediaș.

Registrul Comerțului

 • Înmatriculări – 3.154 din care: Societăți – 2036; PFA, IF, ÎI – 927;
 • Încheieri emise de registratorii de registrul comerțului – 13.197;
 • Mențiuni – 8.784;
 • Radieri firme – 1.215;
 • Alte operațiuni – 353;
 • Rezervări denumire firmă – 4.086;
 • Certificate constatatoare – 2.132;
 • Furnizări de informații – 56;
 • Alte cereri – 181.

Registrul Beneficiarilor Reali

 • Operațiuni efectuate în vederea arhivării electronice a declaratiilor depuse în anii anteriori– 10.700;
 • Cereri noi de inregistrare soluționate– 290;
 • Mențiuni provizorii/soluționare neconcordanțe sezizate – 19;
 • Cereri eliberare copii certificate soluționate – 26

Registrul Litigiilor

 • Operațiuni efectuate în registrul litigiilor – 787;
 • Cereri soluționate având ca obiect asistență și îndrumare juridică a solicitanților – 845 cereri.

Buletinul Procedurilor de Insolvență

 

 • Acte publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență – 2.600;
 • Operațiuni specifice ținerii buletinului procedurilor de insolvență – 3.847;
 • Înregistrări în registrul comerțului a mențiunilor/actelor dispuse în cadrul procedurilor de insolvență – 495.

Apariția Legii nr. 265/2022 a permis și a simplificat modalitatea de comunicare online a cererilor de înregistrare în registrul comertului. Astfel:

Acestea pot fi comunitate atât prin portalul de servicii online accesibil la adresa – https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal

cât și prin email la adresa electronică: transmiterecereri@sb.onrc.ro

În anul 2023, mediul de afaceri și colaboratorii noștri au utilizat în mod constant serviciile oferite online.Astfel:

 • Total cereri de înregistrare primite online – 5.551, din care:
 • Recepționate prin portalul de servicii online: 4.140;
 • Recepționate prin email: 1.

Cu privire la perspectiva imediată, menționăm faptul că, în vederea perfectării digitalizării serviciilor oferite de Oficiul Național al Registrului Comerțului, instituția are în derulare un proiect de investiții prin Programul Operațional Competitivitate cu titlul proiectului:

 • Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață (ONRC V2.0)
 • Obiectivul general al proiectului este creșterea transparenței și interacțiunii ONRC cu cetățenii, precum și îmbunătățirea eficienței interne prin creșterea nivelului de sofisticare a serviciilor publice gestionate cu privire la Registrul Comerțului și Buletinul Procedurilor de Insolvență.
 • Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 • creșterea utilizării de servicii digitale oferite de către ONRC către cetățeni și mediul de afaceri.
 • creșterea eficienței serviciilor livrate de către ONRC.

Noile beneficii pentru cetățeni/mediul de afaceri în urma implementării proiectului sunt:

 • Integrarea, la nivelul portalului, a unei zone de tip tablou de bord care va furniza informații în timp real despre serviciile furnizate, respectiv despre stadiul soluționării cererii.

Eliminarea solicitării documentelor/informațiilor existente deja în sistemele informatice ale administrației publice centrale sau locale prin punerea la dispoziție a acestora, la solicitarea ONRC, pe orice cale disponibilă.

 • Livrarea documentelor în format electronic, sub semnătură electronică calificată, de la solicitant la ONRC, de la ONRC către solicitanți și/sau către terți, etc.
 • Reducerea la minimum necesar a numărului de documente prezentate pe suport de hârtie.
 • Scăderea timpului de soluționare a cererilor depuse și furnizarea unei proceduri complet on-line de transmitere și de soluționare, cu posibilitate de urmărire transparentă a traseului cererii pe fiecare pas din fluxul documentului. Reducerea cheltuielilor pentru multiplicare/legalizare documente și a deplasărilor la multiple instituții prin asigurarea interoperabilității cu administrația publică, respectiv prin schimburi de documente/informații în format electronic.
 • Eliminarea timpului petrecut la ghișeu și, respectiv, micșorarea semnificativă a acestuia în situațiile în care este absolut necesară prezența solicitantului.
 • Accesul on-line la cele mai recente informații publice privind reglementări, proceduri, decizii, tarife și formulare pentru toate solicitările, cu garantarea autenticității și integrității informațiilor astfel furnizate.
 • De asemenea, este de subliniat faptul că, prin implementarea acestui proiect investițional cetățenii/mediul de afaceri vor/va avea la dispoziție un portal securizat și aplicații mobile pentru terminale portabile inteligente prin intermediul cărora vor fi puse la dispoziție, în condițiile legii, serviciile electronice specifice asociate evenimentelor de viață gestionate de ONRC iar acestea vor fi disponibile 24/24 ore, 7/7 zile.

 1. Diverse.

 La această secțiune din Ordinea de zi a ședinței, doamna Monica Moldovan, Consilier superior în cadrul Instituției Prefectului -județul Sibiu, a prezentat Stadiul proiectului de investiție “REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ NEMȘA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU”.

      În conformitate cu solicitarea formulată prin adresa nr. 59589/11.05.2023 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de monitorizare lunară în cadrul Colegiului Prefectural, a obiectivului de investiție finanțat prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) – “REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ NEMȘA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU” raportat la luna octombrie 2023, stadiul proiectului este următorul:

 1. A fost depusă documentația pentru emiterea autorizației de construire la Consiliul Județean Sibiu – instituția emitentă a autorizației de construire,

 1. A fost analizată documentația și au fost solicitate completări la aceasta, care se vor depune de către primăria comunei Moșna până la data de 5 decembrie 2023.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro