Carieră

ANUNȚ

 În temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform căruia ,,pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante…”,

Instituția Prefectului – Județul Sibiu

anunță

suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu, al Direcției Verificarea Legalității, Contencios și Relații Publice, pe durata stării de alertă.

 

 

Instituția Prefectului-Județul Sibiu  organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  pe perioadă determinată a funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Aplicarea Actelor cu caracter Reparatoriu – Direcția Verificarea Legalității, Contencios și Relații Publice.

1 post – Consilier  juridic superior

Condiții:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție – minim 7 ani.

Bibliografie:

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

 1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Codul de Procedură Civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ:

 1. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare – Art. III și Art. IV;
 3. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IV, Titlul V și Titlul VI;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu și modului de lucru al acesteia cu comisiile locale, aprobat prin Hotărârea Comisiei Județene Sibiu nr. 1166/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Notă

Se va lua în considerare forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea examenului de promovare.

Proba scrisă va avea loc în data de 26.05.2020, ora 11.00 , la sediul Instituției Prefectului – Județul Sibiu , din str. Andrei Șaguna nr. 10

Interviul va avea loc la o dată care se va stabili ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 11.05.2020 – 18.05.2020, la sediul Instituției Prefectului – Județul Sibiu , din str. Andrei Șaguna nr. 10.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0269/210104 int.124 – persoană contact Anghel Mihaela.

 

DOSARUL DE CONCURS:

 1. Formularul de înscriere tip (Descărcați);
 2. CV, modelul comun european (Descărcați);
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor și ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
 5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. Cazierul judiciar;
 7. Copia adeverinței care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 8. Declarația pe proprie răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale sau în copii legalizate.

ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI: 

Sarcini și îndatoriri în munca desfășurată în fiecare zi:

 1. Asigură lucrările de secretariat ale Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Sibiu și prezintă propuneri în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere – 50% din timpul de lucru;
 2. Avizează documentațiile în vederea emiterii ordinului prefectului pentru atribuirea în proprietate de terenuri în baza legilor fondului funciar precum și documentațiile care se analizează în ședințele Comisiei județene de aplicare a legilor fondului funciar – 30% din timpul de lucru;
 3. Pregătește proiectele de hotărâri ale Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Sibiu și asigură redactarea și comunicarea către cei interesați;- 25%
 4. Asigură secretariatul comisiilor ce privesc aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, constituite la nivelul Instituției Prefectului: – 15%
 5. Ține evidența actelor– 5% din timpul de lucru;
 6. Analizează corespondența repartizată spre soluționare – 15% din timpul de lucru;

Sarcini și îndatoriri în munca desfășurată săptămânal:

 1. Asigură asistența de specialitate la audiențele prefectului și subprefectului pe probleme de fond funciar, atunci când se solicită;
 2. Întocmește adrese de răspuns la circularele și radiogramele repartizate și le înaintează prefectului spre avizare și semnare;
 3. Se preocupă de cunoașterea și studierea legislației în vigoare;
 4. Formulează, în condițiile legii, răspunsuri la petițiile adresate instituției;
 5. Urmărește punerea în aplicare a hotărârilor Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Sibiu;
 6. Asigură înregistrarea, evidența, păstrarea și arhivarea documentelor prezentate în cadrul ședințelor Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Sibiu;
 7. Ține evidența comisiilor locale și formulează propuneri pentru modificarea acestora;
 8. Promovează acțiuni, formulează întâmpinări și alte acte necesare în litigiile ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001,OUG. nr. 209/2005;

Sarcini și îndatoriri în munca desfășurată trimestrial/temporar:

 1. Pregătește toate informațiile, rapoartele, sintezele pe probleme de fond funciar solicitate de autoritățile centrale sau de conducerea instituției;
 2. Elaborează studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum și propuneri privind îmbunătățirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;
 3. Participă la acțiuni de verificare, potrivit competențelor, a modului de aplicare și respectare a actelor normative la nivelul județului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
 4. Elaborează/participă la elaborarea notelor de control cu rezultatele verificărilor efectuate și a planurilor de măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate;
 5. Întocmește, cu consultarea structurilor interesate, puncte de vedere la proiectele de acte normative și alte lucrări cu caracter juridic elaborate de alte autorități publice competente și transmise în procedură de consultare;
 6. Participă în comisiile în care este numit prin ordin al prefectului;
 7. Îndeplinește orice alte atribuții cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Instituției Prefectului – Județul Sibiu;

Afișat azi, 11.05.2020