Organizare

3. Carieră

Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice, de execuţie, vacante :
1 post consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar, Resurse Umane şi Administrativ – Compartimentul Financiar-Contabilitate.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici(r2), cu modificările și completările ulterioare:
 1.  cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2.  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.  vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4.  capacitate deplină de exerciţiu;
 5.  o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6.  îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7.  îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8.  nu au fost condamnați pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9.  nu au fost destituiți dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10.  nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 7 ani;
BIBLIGRAFIE
 1. Constituţia României, republicată.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia Prefectului, republicată.
 5. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.M.F.P. nr. 1792/2002 de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. O.M.F.P. nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare – Cap.I şi Cap.II.
Actele  normative mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de  toate modificările intervenite până la data organizării concursului.
Calendarul desfăşurării concursului:
 • 03.01.2019,  data limită pentru depunerea dosarelor
 • proba scrisă: 16.01.2019, ora 11,00  la sediul instituţiei.
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Instituției Prefectului-Județul Sibiu, str.Andrei Șaguna nr.10, de luni până joi între orele 8,30-16,00 ; vineri 8,30-13,00.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0269/210104 int.124 / int.117, e-mail alina.hurdu@prefecturasibiu.ro.
Dosarul de concurs trebuie să conțină:
 • formularul de înscriere tip (Descărcați);
 • curriculum vitae, modelul comun european (Descărcați);
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; ( din adeverințe să rezulte cel puţin următoarele informaţii   funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor).
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;(Adeverinţa care atestă starea de sănătate să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice)
 • cazierul judiciar;( Documentul  poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului.)
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale.
 Atribuțiile principale ale postului:
 • organizează angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform prevederilor legale ;
 • fundamentează şi elaborează proiectul bugetului instituţiei la termenul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne
 • asigură execuţia de casă a bugetului instituţiei, cu respectarea condiţiilor specifice fiecărei faze a execuţiei bugetare, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, pe baza procedurilor de sistem si operaţionale proprii, elaborate în acest scop;
 • asigură realizarea modificărilor în alocaţiile bugetare repartizate şi rămase de repartizat prin utilizarea virărilor de credite ;
 • transmite situaţiile solicitate de beneficiarii sumelor încasate de cele două servicii publice din subordinea prefectului;
 • întocmeşte ordinele de plată către beneficiarii sumelor încasate în conturile de disponibil prevăzute de OUG nr.41/2016;
 • înlocuieşte casiera atunci când aceasta este în concediu de odihnă, în concediu de incapacitate temporară de muncă sau delegaţie ;
 • ajută la încasarea taxelor prin casieria instituţiei atunci când este un volum mare de încasări/zi;
 • execută operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, în condiţiile legii, efectuează operaţiuni de depunere şi retragere de numerar din conturile instituţiei;
 • întocmeşte ordinele de plată pentru decontările instituţiei la cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli cu despăgubirile, sau alte decontări.;
 • întocmeşte declaraţia 112;
 • desfăşoară activităţi de asigurare financiară pentru organizarea alegerilor şi a referendumului în condiţiile actelor normative în vigoare şi potrivit dispoziţiilor transmise de ordonatorul de credite ierarhic superior;
 • asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă;
 • prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare;
 • gestionează conturile proprii ale aplicaţiei informatice INFOCET privind registratura electronică generală a instituţiei;
 • are acces la funcţionalităţile sistemului FOREXEBUG, precum şi la semnarea electronică a rapoartelor;
 • participă ca membru în comisiile pentru achiziţiile publice efectuate de instituţie;
 • gestionează documentelor proprii în vederea arhivării;
 • rezolvă corespondenţa repartizată la termenele solicitate;
 • asigură secretariatele şi participă în grupurile de lucru (de tip comisie, comitet, grup de lucru tehnic) sau în comisii de concurs, constituite prin ordin al prefectului sau prin ordin al preşedintelui A.N.F.P.;
 • recuperează sumele de la Imprimeria Naţională şi RAAPPS pentru cele 2 servicii comunitare.
 •  În ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă, are următoarele obligaţii:
  • să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astefel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
  • să utilizeze corect aparatura din dotare, conform normelor de securitate;
  • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor se securitate proprii, în special ale aparaturii, instalaţiilor tehnice şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
  • să comunice angajatorului, imediat, orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol;
  • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
  • în cazul în care fumează, să utilizeze numai spaţiile special amenajate pentru fumat.