Comunicat de presă

În contextul prevederilor legale conform cărora Prefectul județului Sibiu are printre atribuțiile principale ”verificarea legalității actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local și ale primarului” (art. 255 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ)  și ”poate ataca actele autorităților prevăzute la alin. (1) pe care le consideră ilegale, în fața instanței competente, în condițiile legii contenciosului administrativ.” (art. 255 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ) vă informăm că în perioada 2020 – 2023, situația Actelor Administrative ale autorităților publice locale pentru care a fost exercitat controlul de legalitate în conformitate  cu prevederile   art. 249 alin. (4) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (hotărâri adoptate de consiliul județean/consiliile locale și dispoziții emise de primari/președintele consiliului județean) a fost următoarea:

 1. În anul 2020 – au fost verificate 19.311 acte administrative;
 2. În anul 2021 – au fost verificate 23.582 acte administrative;
 3. În anul 2022 – au fost verificate 29.364 acte administrative;
 4. În anul 2023 până la data de 30 iulie – au fost verificate 17.081 acte administrative;

În perioada de referință au fost emise 45 de acte administrative considerate ilegale, pentru care s-a întocmit procedura prealabilă sau care au făcut obiectul unor acțiuni în anulare aflate pe rolul instanțelor de judecată, după cum urmează:

 • 17 hotărâri revocate urmare a procedurii prealabile întocmite, care au vizat următoarele domenii:

1.Repartizare locuințe/spațiu 2 acte administrative: Hotărârea Consiliului Local al orașului Tălmaciu nr. 113/2022 privind repartizarea unui spațiu cu destinația de locuință de sprijin și Hotărârea Consiliului Local al orașului Tălmaciu nr. 122/2022 privind repartizarea unor locuințe de necesitate famililor afectate de un incendiu;

2.Administrarea ( darea în folosință, concesionare, atribuirea cu titlu gratuit, vânzare cu drept de preemțiune, atestare la domeniul privat al UAT-ului și preluare în administrare a UAT-ului) domeniu privat, 10 acte administrative: Hotărârea Consiliului Local al comunei Cârțișoara nr.46/2022 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu medical, Hotărârea Consiliului Local al comunei Sadu nr.21/2022 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a Bazei Sportive Sadu, H.C.L. al comunei Sadu nr. 89/2021 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren intravilan, H.C.L. al comunei Păuca nr. 81/2021 privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeței de 13,9264 ha teren degradat din domeniul privat al comunei în proprietatea publică a statului român, H.C.L. al comunei Axente Sever nr. 38/2021 privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren proprietate privată a comunei către o persoană fizică, H.C.L. al comunei Axente Sever nr. 16/2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei a unui imobil teren în suprafață de 1647 mp, H.C.L. al comunei Brateiu nr.9/2020 privind trecerea în proprietatea domeniului privat al comunei al imobilului situat în satul Buzd nr.118, H.C.L. al comunei Porumbacu de Jos nr. 61/2019 privind darea în administrare a imobilului clădire-popicărie din satul Porumbacu de Jos și H.C.L. al comunei Șura Mică nr. 70,71/2022 privind preluarea în administrare de la Parohia Evanghelică Șura Mică a două imobile situate în localitatea Șura Mică;

3.Stabilire taxe și impozite locale, alegerea modalităților de gestiune a serviciului comunitar de utilități publice 2 acte administrative: H.C.L. al comunei Micăsasa nr. 28/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și H.C.L. al comunei Rășinari nr. 118/2022 privind alegerea modalității de gestiune al Serviciului Comunitar de Utilități Publice pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei;

4.Aprobarea decontărilor de transport de la domiciul la serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual 1 act admnistrativ: H.C.L. al comunei Merghindeal nr. 26/2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru angajații primăriei;

5.Aprobarea documentației de urbanism PUZ ” construire clădiri pentru comerț, depozitare….” 1 act administrativ: H.C.L. al orașului Tălmaciu nr. 86/2021 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ ” construire clădiri pentru comerț, depozitare…”;

 1. Privind stabilirea plafonului maxim de majorare a plafonului de bază pentru persoanele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 1 act administrativ: H.C.L. al orașului Avrig nr.112/2022 privind stabilirea plafonului maxim al procentului de majorare al salariului de bază pentru persoanele din cadrul Primăriei orașului Avrig;

 • 28 hotărâri atacate la instanța de contencios administrativ. Acestea vizează următoarele domenii:

1.Atestarea la domeniul privat al UAT-ului 4 acte administrative: H.CL. al orașului Săliște nr. 132/2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Săliște a unui teren (termen instanță 11.10.2023), H.C.L. ale comunei Boița nr. 99,100/2022 privind atestarea la domeniul public al comunei Boița a unor bunuri imobile (termen 04.10.2023) și H.C.L. al comunei Blăjel nr. 24/2020 privind atestarea la domeniul public a unor imobile (Tribunalul Sibiu admite acțiunea, anulează hotărârea, definitivă);

2.Acordarea unor facilități persoanelor angajate în cadrul UAT, reorganizarea aparatului propriu al primarului, 3 acte administrative: H.C.L. al comunei Vurpăr nr. 62/2022 privind acordarea unor facilități personalului angajat în cadrul UAT comuna Vurpăr (Tribunalul Sibiu, acțiunea a fost admisă și a fost anulată hotărârea, sentința nu este definitivă), H.C.L. al comunei Roșia nr. 89/2022 privind acordarea unor facilități personalului angajat în cadrul UAT comuna Roșia (Tribunalul Sibiu, cauza se află în procedura de regularizare, după care se va fixa termenul pe fond) și H.C.L. al comunei Brădeni nr. 37/2022 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului (Tribunalul Sibiu, admite acțiunea, anulează hotărârea, nu s-a comunicat sentința);

3.Aprobarea vânzării de către Consiliul Local a unor locuințe, 12 acte administrative: H.C.L. al comunei Biertan nr. 54,55,56,57 și 58/2022 privind aprobarea vânzării unor imobile conform Legii 112/1995 (Tribunalul Sibiu, termen 25.09.2023), H.C.L. al orașului Dumbrăveni nr. 112/2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare nr. 170/1997 (Tribunalul Sibiu, admite acțiunea, dispune anularea hotărârii), H.C.L. al orașului Cisnădie nr.187/2021 privind vânzarea unui apartament (Tribunalul Sibiu, termen 12.10.2023), H.C.L. al orașului Cisnădie nr. 238/2021 privind vânzarea unui apartament (Tribunalul Sibiu, admite acțiunea, anulează hotărârea, cauza se află în recurs la Curtea de Apel Alba-Iulia), H.C.L. ale orașului Cisnădie nr. 270/2021 și nr. 37/2022 privind vânzarea unor apartamente (Tribunalul Sibiu admite acțiunea, anulează hotărârea, sentința nu a fost comunicată), H.C.L. al orașului Cisnădie nr. 38/2022 privind vânzarea unui apartament (Tribunalul Sibiu, termen 12.09.2023) și H.C.L. al orașului Cisnădie nr. 88/2022 privind încheierea unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare nr. 18276/2021 (Tribunalul Sibiu admite excepția de conexitate, dispune conexarea prezentei cauze la dosarul nr. 835/85/2022);

4.Aprobarea concesionării unor imobile, construcții, terenuri, 6 acte administrative: H.C.L. al orașului Dumbrăveni nr. 18/2020 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren (Tribunalul Sibiu, termen 25.09.2023), H.C.L. ale localității Poplaca nr. 16,26,35,43/2021 privind concesionarea fără licitație publică a unor terenuri (Tribunalul Sibiu, admite acțiunea, anulează hotărârile, definitivă) și H.C.L. al comunei Alțâna nr. 40/2020 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren intravilan (Tribunalul Sibiu, admite acțiunea, anulează hotărârea, definitivă prin nerecurare);

5.Exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la preluarea unor imobile din domeniul public al Statului Român, 1 act administrativ: H.C.L. al municipiului Sibiu nr. 484/2020 privind exprimarea acordului Consiliului Local  al municipiului Sibiu privind preluarea unor imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Ministerului și Sportului în domeniul public al municipiului Sibiu (Curtea de Apel Alba-Iulia admite recursul Prefectului județului Sibiu, anulează hotărârea),

6.Însușirea datelor de identificare a unui bun public, 1 act administrativ: H.C.L. al comunei Racovița nr. 36/2022 privind însușirea conform detalierii a datelor de identificare a unui bun aflat în inventarul Domeniului Public (Tribunalul Sibiu admite acțiunea, anulează hotărârea, nu s-a comunicat sentința);

7.Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unei săli de sport, 1 act administrativ : H.C.L. al comunei Cristian nr. 95/2021 privind aprobarea R.O.F. pentru Sala de Sport a localității (Tribunalul Sibiu admite acțiunea și anulează hotărârea Consiliului Local)

De asemenea, în perioada 2020 – prezent la sesizarea Inspectoratului Teritorial în Construcții, Prefectul Județului Sibiu a promovat 10 acțiuni la instanța de contencios administrativ, în vederea anulării autorizațiilor de construire/certificatelor de urbanism, apreciate ca fiind emise cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare, după cum urmează:

 1. Dosar: 2675/85/2022, anulare autorizație de construire nr. 14/2021 si a certificatului de urbanism nr. 54/2021 emise de Primarul Orașului Tălmaciu. Admite acțiunea Prefectului Județului Sibiu. Fond
 2. Dosar: 2900/85/2022, anulare autorizație de construire emisă de Primarul Orașului Tălmaciu (termen:10.10.2023). Fond.
 3. Dosar: 1770/85/2020, anulare autorizație de construire nr. 411/2018 și nr. 164/2019 emise de Primarul Orașului Cisnădie. Admite acțiunea Prefectului Județului Sibiu. Definitivă.
 4. Dosar: 2813/85/2019, anulare autorizație de construire nr. 382/2017 și certificat de urbanism nr. 580/2017 emise de Primarul Orașului Cisnădie. Rejudecare. Recurs
 5. Dosar: 1299/85/2021, anulare autorizație de construire nr. 279/2019 emisă de Primarul Orașului Cisnădie. Rejudecare. Fond
 6. Dosar: 1049/85/2021, anulare autorizație de construire nr. 113/2019 emisă de Primarul Orașului Cisnădie. Admite acțiunea Prefectului Județului Sibiu. Fond.
 7. Dosar: 889/85/2022, anulare autorizație de construire emisă de Primarul Municipiului Sibiu (termen:13.09.2023). Fond.
 8. Dosar: 2605/85/2021, anulare autorizație de construire emisă de Primarul Orașului Cisnădie. Admite acțiunea Prefectului Județului Sibiu. Fond.
 9. Dosar: 1148/85/2021, anulare autorizație de construire emisă de Primarul Municipiului Sibiu. Admite acțiunea Prefectului Județului Sibiu. Fond
 10. Dosar: 2449/85/2021, anulare autorizație de desființare nr. 02/2020 emisă de Primarul Municipiului Sibiu. Respinge acțiunea Prefectului Județului Sibiu. Definitivă

Menționăm că în prezent la nivelul Serviciului Juridic sunt 3 sesizări în lucru de la Inspectoratul Teritorial în Construcții.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro