Comunicat de presă

Prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu, a prezidat astăzi, 18 august 2023, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

Pe ordinea de zi a figurat prezentarea Direcției de Asistență Socială Sibiu despre îngrijitorii informali ai persoanelor vârstnice, o alternativă de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente.

Având în vedere că persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabilă cu nevoi particulare, din cauza limitărilor fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire iar „vârstnicii” în conformitate cu Legea Asistenței sociale nr. 292/2011, Art. 6 litera b, reprezintă persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani, aceștia au dreptul la asistenţă socială, în raport cu situaţia sociomedicală şi cu resursele economice de care dispun.

Poate beneficia de asistență socială persoana vârstnică care se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

a)nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b)nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c)nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d)nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

e)se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;

f)nu au susţinători legali sau cu întreţinători legali, care locuiesc sau nu cu aceştia, care nu-şi pot îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependența de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întreținere până la 7 ani, persoane cu handicap și/sau alte persoane în întreținere, față de care există această obligație legală) sau stabiliți în afara razei administrativ teritoriale a județului sau în afara țării, constatate pe baza actelor doveditoare/informațiilor menționate în fişa de evaluare sociomedicală și geriatrică;

g)se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, dar aceasta/acestea nu îi pot asigura îngrijirea și întreținerea din motive independente de voinţa lor, datorate stării de sănătate (ex: dependența de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întreținere până la 7 ani, persoane cu handicap și/sau alte persoane în întreținere, față de care există această obligație legală) sau stabiliți în afara razei administrativ teritoriale a județului sau în afara țării constatate pe baza actelor doveditoare/informațiilor menționate în fişa de evaluare sociomedicală și geriatrică. În această situație persoana/persoanele obligate să asigure întreținerea persoanei vârstnice se angajează să achite integral serviciile de îngrijire la domiciliu din venitul propriu.

Conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, îngrijitorul informal reprezintă „persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau orice altă persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice de către persoana care și-a pierdut autonomia funcțională”.

Îngrijitorul informal trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– locuiește cu persoana vârstnică;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu îngrijirea unei persoane vârstnice aflată în stare de dependență (certificat de integritate comportamentală) ;

– are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

 – are calitatea de salariat cu contract de muncă și a obținut acordul angajatorului cu privire la reducerea programului de lucru;

– are o conduită civică ireproșabilă și comportament social moral și e astfel recunoscut în societate și la locul de muncă (aspecte regăsite în ancheta socială).

Pentru ce interesați cererea se depune personal/poștă/e-mail de către persoana salariată (potențialul beneficiar) la sediul Direcției de Asistență Socială, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3 sau la sediul Centrului de Servicii Comunitare situat în Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 21, tel: 0369-446 441, fax: 0269-224756, e-mail: ciad@sibiu.ro

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro