Comunicat de presă

Astăzi, 22 februarie 2024, prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu a prezidat ședința de lucru a Comisiei de Dialog Social Sibiu.

Prima temă pe Ordinea de Zi a fost tema Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, ”Obiectivele acțiunilor de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității, sănătății  și al relațiilor de muncă, la angajatorii care desfășoară activități de construcții în anul 2023”.

În cadrul ședinței, domnul Alexandru Stănilă, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu a prezentat subiectul după cum urmează:

Construcţiile reprezintă un domeniu de activitate în care se produc un număr mare de accidente de muncă datorate în principal următoarelor caracteristici, care, în mare măsură coincid cu aspectele generale de pe piaţa muncii:

 • Nivel scăzut al pregătirii lucrătorilor;
 • Caracterul sezonier al lucrărilor;
 • Modificarea continuă a mediului de muncă;
 • De asemenea modificarea la un interval de timp relativ mic a locaţiei;
 • Procent ridicat de lucrători fără forme legale;
 • Pericole de accidentare generate de mediul şi specificul activităţii.

Construcțiile constituie de asemenea un sector cu pondere importantă în economia națională cât și în Sibiu.

Statistica angajatorilor și a lucrătorilor care desfăşoară activităţi în domeniu construcțiilor, în județul Sibiu se prezintă astfel:

Prin respectarea de către angajatori cât şi de angajaţi a prevederilor legale pentru protecţia securităţii şi sănătăţii tuturor participanţilor la procesul muncii, se poate ajunge la „echilibrarea” mediului de muncă, eliminându-se factorii perturbatori care influenţează în primul rând piaţa muncii şi implicit pot avea influenţe asupra societăţii. Prin acţiunile de control desfășurate în cele două domenii, SSM şi RM, au putut fi identificate problemele cu care se confruntă în prezent angajatorii, probleme care sunt împărţite în general în trei categorii:

 ➤ Controlul şi sau reducerea costurilor legate de ocuparea forţei de muncă,

➤ Recalificarea personalului;

➤ Atragerea unui nivel sporit, superior de calitate a forţei de muncă calificată.

Obiectivele generale urmărite în acţiunile de control, în domeniul SSM, au fos

– Creşterea gradului de implicare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime, al surpării malurilor la lucrările de excavații, asigurarea de echipamente de protecție colective și individuale

-Respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcţiilor;

– Implementarea măsurilor de siguranță la utilizarea instalaţiilor de ridicat.

– Indrumarea angajatorilor pentru crearea condițiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanţii acestora, precum și sindicatele din domeniul construcţiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislaţiei specifice domeniului construcţiilor, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creşterea nivelului de securitate.

– Promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate.

Obiectivele generale urmărite în acţiunile de control, în domeniul RM, au fost:

 1. a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 2. b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 3. c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
 4. d) primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial;

Urmare a deficienţelor constatate în urma efectuării controalelor și a identificării pericolelor grave și iminente au fost aplicate 10 sancțiuni complementare:

– respectiv sistarea a 6 locuri de muncă

– pentru funcţionarea cu pericole pentru lucrători s-a dispus oprirea din funcțiune a 4

echipamente de muncă.

ABATERILE DE LA PREVEDERILE LEGALE în domeniul SSM, identificate în timpul controalelor an fost:

– Schelele montate şi folosite de către angajatori nu erau asigurate, la momentul controalelor, cu balustrade de protecție și sau mână curentă suficiente, pe toată suprafaţa lor, lipsesc platforme și borduri de protecție, creându-se astfel un risc iminent de cădere de la înălţime pentru lucrători;

-Angajatorii nu au luat măsuri de asigurare/ amenajare a locului de muncă la înălţime;

-Angajatorii nu au luat măsuri în vederea controlului cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a prevederilor legale în domeniul SSM in ceea ce privește utilizarea mijloacelor/ EIP de protecție împotriva riscului de cădere de la înălţime, respectiv a lucrului în zonele expuse riscului de prăbuşire a malurilor/ cădere de la înălţime în săpăturile neprotejate prin lucrători desemnați, prin propria competenţă sau prin servicii externe;

-Angajatorii nu au asigurat existenta si utilizarea mijloacelor de protecție colectiva împotriva riscului de surpare a terenului prin sprijiniri de maluri, taluzări, etc.;

-Angajatorii nu au luat măsuri de păstrare la locurile de muncă a fişelor de instruire individuale însoţite de copii ale ultimilor fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii, pentru lucrătorii aflați la punctele de lucru, nefiind astfel dovedită asigurarea unei instruiri adecvate în domeniul SSM

-Nu au fost luate măsuri de verificare a existentei măsurătorilor, semnalizării şi îngrădirii instalaţiilor electrice existente la locurile de muncă;

-Beneficiarii unor lucrări nu au luat măsuri de întocmire și ținere la zi a Registrului de Coordonare pon numirea de către acesta a unui Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării.

ABATERILE DE LA PREVEDERILE LEGALE în domeniul RM, identificate în timpul controalelor au fost:

primirea la muncă a 150 persoane fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă

primirea la muncă a 16 persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii,

– primirea la muncă a 2 salariaţi în perioada în care aceştia au contractul individual de murică suspendat,

-angajatorul nu face dovada acordării repausului de 24 ore in cazul duratei zilnice a timpului de munca de 12 ore,

-neincluderea repartizării programului de lucru în contractele de muncă cu timp parţial;

– neacordare drepturi salariale;

-neevidenţierea în foile colective de prezenţă a tuturor orelor de muncă prestate de salariaţi,

-erori în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

-nestabilirea în contractele de muncă a sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi neacordarea acestuia salariaţilor care au prestat activitate în zilele de sâmbăta şi duminica,

-nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal;

– lipsă CIM la locul de desfăşurare a activității, etc.

ABATERILE DE LA PREVEDERILE LEGALE pentru munca nedeclarată, identificate

timpul controalelor au fost:

– 48 sancțiuni în valoare totală de 2.500.000 lei pentru 168 persoane, din care:

– 38 amenzi în valoare totală de 2.220.000 lei pentru primirea la muncă a 150 persoane fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă – art. 260, alin. 1, lit. e din Codul muncii;

– 6 amenzi în valoare totală de 240.000 lei pentru primirea la muncă a 12 persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii – art. 260, alin. 1, lit. e ^ A * 1 ) din Codul muncii;

-1 amendă în valoare de 40.000 lei pentru primirea la muncă a 2 salariaţi în perioada în care aceștia au contractul individual de muncă suspendat – art. 260, alin. 1, lit. e ^ 2 ) din Codul muncii;

– 3 avertismente pentru primirea la muncă a 4 persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității – art. 260, alin. 1, lit. e ^ 1 ) din Codul muncii. 11

STATISTICA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ în anul 2023

Total accidentați:123

Accidentați cu ITM: 122

Din care accidentați cu ITM-construcții: 18

Total accidente COLECTIVE:3

Total victime în accidente colective:9

Accidentați MORTAL în accidente colective:0

Total accidentați de traseu, circulatie:36

Total accidentați de traseu, circulatie- CONSTRUCŢII :3

Accidentați MORTAL în accidente de traseu, circulatie:0

Care sunt cele mai expuse meserii?

-muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi

mozaic, faianta, gresie;

-muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje;

– sofer autocamion/masina de mare tonaj.

FENOMENUL ACCIDENTOGEN ÎN PERIOADA 2021-2023

Accidente mortale produse in anul 2021: 4 accidente, din care un accident în afara muncii datorat cauzelor patologice.

Accidente mortale produse in anul 2022: 3 accidente, din care un accident în afara muncii datorat cauzelor patologice

Accidente produse in anul 2023: 1accident colectiv, de circulație, cu 3 victime cu incapacitate temporară de muncă, cercetat de ITM Sibiu și înregistrat de ITM Braşov

Cauzele principale care au stat la baza producerii acestor accidente au fost:

Cădere de la înălţime datorată neluării, de către angajator, a măsurilor de securitate privind lucrul la înălțime;

 • Cădere de la înălţime datorită nerespectării de către lucrător, respectiv victimă, a instrucţiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă și a tehnologiilor de lucru;

 • Prindere, strivire cap între elemente dure datorită nerespectării de către lucrător a

instrucţiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă privind transportul de materiale de construcții vrac și a tehnologiei de curăţare benă autobasculantă.

Menționăm că la nivelul județului Sibiu funcționează două centre pentru tineret, în municipiul Sibiu, str. Nicolae Teclu și în localitatea Rășinari.

Tema numărul doi pe Ordinea de Zi a fost prezentată de doamna Cristina Muntean, expert în cadrul Instituției Prefectului județul Sibiu și anume:

Având în vedere respectarea Planului de măsuri la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul județul Sibiu, precizăm că acesta se axează două obiective strategice – Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație incluzivă de calitate și Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură.

Măsurile sunt raportate trimestrial ministerului, unde este constituită și funcționează Comisia ministerială pentru romi  și sunt incluse la Obiectivul specific 6, Măsura 1.2.2 și 1.3.1.

Menționăm un aspect pozitiv, până în prezent, la măsura Număr total cazuri discriminare semnalate în județ în anul 2023 și anul 2022 a acestui plan, nu au fost identificate de autorități sau raportate autorităților, patronatelor sau sindicatelor astfel de cazuri.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro