Comunicat de presă

Azi, 27.02.2024, începând cu ora 10:00, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, prezidată de domnul prefect, Mircea Dorin Crețu alături de domnii subprefecți, Șebu Sebastian și Florea Gabriel și domnul secretar general, Marius Oltean, având următoarea ordine de zi:

 1. Planul de acțiuni pe anul 2024 pentru realizarea în județul Sibiu a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare temă prezentată de către doamna Monica Moldovan, Consilier superior în cadrul Instituției Prefectului -județul Sibiu.

 

Colegiul Prefectural analizează și aprobă prin Hotărâre Planul anual de acţiuni al judeţului Sibiu pentru realizarea Programului de guvernare.

Programul de guvernare este aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 22 din 15.06.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 533 / 15.06.2023 și este documentul prin care se stabilesc principalele obiective strategice şi acţiuni ale Guvernului României pentru perioada 2023-2024.

Obiectivele Programului de guvernare 2023—2024, țintesc spre construcția unei societăți coezive, care să beneficieze de îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați și femei, dintre mediul urban și rural, care să conducă la promovarea unei societăți deschise, în care cetățenii să se  simtă apreciați și sprijiniți.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 Codul administrativ, art. 253, ținând cont de prevederile art. 6 alin. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 906/22 octombrie 2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi din Codul administrativ, structura de specialitate din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu întocmește anual, Planul de acțiune.

Pentru anul 2024, Planul de acțiuni al județului s-a realizat pe baza propunerilor întocmite atât de către serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cât și de către autoritățile administrației publice locale organizate la nivelul județului Sibiu.

Menționǎm cǎ structura pe capitole a Planului de acțiuni al județului Sibiu pe anul 2024 pentru Programul de guvernare 2023-2024, a luat în calcul exclusiv capitolele din Program în care existǎ obiective și acțiuni, respectând numerotarea realizată în documentul-cadru.

Din punct de vedere statistic, Planul de acţiuni din acest an se structurează pe 12 capitole, cuprinde 97 obiective şi 779 de acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

În Planul de acţiuni al Judeţului Sibiu, se regăsesc o serie de obiective, dintre care menţionăm:

 • Autostrada A1, Sibiu – Pitesti – Sectiunea 1 Sibiu-Boita, Lot 2 km 13+170 – km 14+150 – contract de proiectare și execuție semnat – termen de finalizare estimat 2025,
 • Autostrada A13, Sibiu – Brașov cu cele 4 tronsoane, care au termene de finalizare 2028:

o   Tronson 1 Boița – Avrig, km 0+000 – 14+253,

o   Tronson 2 Avrig – Arpașu de Jos, km 14+253 – 34+175,

o   Tronson 3 Arpașu de Jos – Sâmbata de Sus, km 34+175 – 51+785,

o   Tronson 4 Sâmbăta de Sus – Municipiu Făgăraș, km 51+785 – 68+050,

o   Precum și cu elaborarea documentației tehnice pentru Făgăraș – Brașov – Lot 2 (cu termen de elaborare 2024),

 • Continuarea lucrărilor privind infrastructura feroviară — Tronsoane QuickWins conform PNRR – Proiecte tip ”Quick Wins” lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii finanțate din PNRR, cu cele 2 loturi:

o   Lot 1 Ocna Sibiului – Loamneș, între km 405+115 – 405-449 și între km 405+450 – 406+950, L=1,834 km,

o   Lot 2 Tălmaciu – Sibiu fir II, între km 386+011 – 387+262 și între km 388+436 – 390+685, L=3,500 km,

 • Reabilitare drum județean DJ141C – limită județul Alba – Broșteni – Bogatu Român – intersecție DJ107B,
 • Construire poduri noi pe DJ 104E: Șomartin-Arpașu de Jos, la km 3+420 și la km 4+739,
 • Reziliența sistemului de sănătate: acces sigur la servicii medicale de bună calitate pentru fiecare cetățean. Prevenția și programele de sănătate,
 • Digitalizarea serviciilor publice,
 • Consolidarea capacităţii de intervenţie şi de reacţie a MAI, pentru impunerea respectării legii,
 • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului,
 • Lucrări de investiții, care se află în diferite faze de implementare, finanțate din fonduri europene nerambursabile, de la bugetul de stat sau din bugetele locale.

Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu va analiza stadiul îndeplinirii acțiunilor

asumate în Planul de acţiuni şi va marca prin realizarea acestora contribuţia

judeţului nostru la implementarea Programului de guvernare.

În acest context Instituția Prefectului-Județul Sibiu a adresat rugămintea

tuturor conducătorilor de instituții de a dispune transmiterea la termen a informărilor semestriale și anume până la data de 5 iulie 2024, respectiv 8 ianuarie 2025 cu privire la stadiului implementării Planului de acţiuni al Judeţului Sibiu pe anul 2024.

În situația în care, pe parcursul anului 2024, se vor identifica acțiuni suplimentare față de cele transmise, acestea vor fi incluse în plan, vor fi monitorizate și va fi analizat stadiul realizării acestora.

 1. Evaluarea activităților desfășurate pentru asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004, republicată, privind protecția animalelor, a Ordonanței de Urgență nr. 55/2002, republicată, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi și a Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpâni.

 

Prin adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 175 din 14.10.2020 au fost stabilite o serie de modificări a unor acte normative cu incidență în domeniul protecției animalelor și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice. Astfel, prin modificarea adusă Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, a fost introdus la art. 26 alin. 1, punctul 16^1, prin care se stabilește că Poliția Română desfășoară activități specifice direct sau în cooperare cu alte entități publice sau private, potrivit competențelor stabilite prin lege, pentru protecția animalelor.

Astfel, la nivelul Județului Sibiu a fost înființat Biroul pentru Protecția Animalelor coordonate la nivel central de către Direcția pentru Protecția Animalelor.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în anul 2023 au fost sesizate un nr. de 39 infracțiuni la Legea 205/2004 (republicată) privind protecţia animalelor, cu 2 mai multe față de anul 2022 (+5,41%), din care 35 comise în mediul urban (-1) și 4 în comisă în mediul rural (+3). Dintre acestea, 17 (+6) sunt cu A.C. (14 (+3) comise în mediul urban și 3 (-3) în mediul rural) și 22 (-4) sunt cu A.N. (21 (-4) comise în mediul urban și 1 (+/-0) în mediul rural).

În anul 2023 au fost sesizate un nr. de 12 infracțiuni la O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul câinilor periculoşi, cu 6 mai puține față de anul 2022 (-33,33%), 7 comise în mediul urban (-8) și 5 în comise în mediul rural (+2).  Dintre acestea, 12 (+6) sunt cu A.C. (7 (+/-0) comise în mediul urban și 5 (+5) în mediul rural) și 0 (-4) sunt cu A.N.

De asemenea, în această perioadă au fost sesizate un nr. de 3  infracțiuni la O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 2 mai puține față de anul 2022 (-40%), comise în mediul urban (-3), din care 2 cu A.C. (+/-0) și 1 cu A.N. (-2).

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Biroul pentru Protecția Animalelor au fost înregistrate în anul 2023 un nr. de 274 de sesizări ale cetățenilor privind condiţiile de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător, din care, în perioada analizată au fost soluționate un nr. de 266 sesizări.

În anul 2023, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Biroul pentru Protecția Animalelor au fost organizate și executate un număr de 63 acțiuni și 184 controale pentru verificarea asigurarării condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător, ocazie cu care au fost aplicate un nr. total de 217 sacțiuniuni contravenționale, în valoare totală de 67.780 lei.

În anul 2023 au fost emise 6 ordine de plasare în adăpost pentru 6 animale aflate în stare de pericol.

Pe parcursul anului 2023 au fost inaintate către Consiliul Județean Sibiu un numar de 2 adrese de informare și conștientizare referitoare la obligativitatea operationalizării serviciului public prevăzut de Legea 20512004 privind protecția animalelor și 1 adresă către ATOP Sibiu. Urmare a acestor adrese, în luna Noiembrie 2023 a fost organizată 1 întâlnire cu reprezentanții ATOP și SOP, iar în luna Decembrie 2023 au fost organizate un număr de 2 întălniri cu reprezerntanții C.J. Sibiu (la o întâlnire fiind învitați și reprezentanții DSVSA Sibiu).

Din evaluările efectuate la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, structură de specialitate care desfășoară activități specifice în domeniul protecției temporare a animalelor aflate într-o situație de pericol și care gestionează modul de implementare al noului concept de organizare al activităților desfășurate în domeniul protecției animalelor, a rezultat faptul că ordinele de plasare a animalelor în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile emise de îndată de lucrătorii de poliție nu au putut fi puse în executare deoarece la nivelul Consiliului Județean Sibiu nu sunt asigurate cu caracter continuu şi permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, conform prevederilor art. 24^3, alin. (1) din LEGEA nr. 205 din 26 mai 2004, republicată, privind protecţia animalelor.

 1. Implementarea legistației în gestionarea conflictului specie protejată – om.

        

Speciile protejate urs, lup, râs și pisica sălbatică au avut o evoluție ascendentă în perioada 2014-2023, ajungând în anul 2023 la un total de 1166 urși, 401 lupi, 126 râși respectiv 543 pisici sălbatice.

Participarea în comisiile pentru evaluarea pagubelor produse de animalele sălbatice

Până în anul 2023 evaluarea pagubelor produse de animalele sălbatice culturilor agricole și animalelor domestice s-a realizat de către o comisie constituită conform H.G. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

Începând cu anul 2023 evaluarea pagubelor produse de animalele sălbatice culturilor agricole și animalelor domestice s-a realizat de către o comisie constituită conform H.G. nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în Anexele la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.

Drept urmare, în anul 2023 s-a participat doar la pagubele produse de speciile protejate ( aflate în Anexa nr. 2 la Legea 407/2006).

Conform deciziilor emise de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse de exemplare din speciile aflate în Anexa nr. 2 a Legii 407/2006 – specii protejate este de 969.567,96 lei (urs – 902.261,66 lei, lup – 66.106,30 lei, castor – 1.200 lei).

 1. CANCERUL PROFESIONAL CA EFECT PE TERMEN LUNG AL POLUĂRII DE LA COPȘA-MICĂ.

Fabrica de negru de fum CARBOSIN de la Copșa-Mică a funcționat din 1935 până în 1993, emisiile sale impactând zona timp de aproape 60 de ani și lăsând urme de cenușă pe case, copaci, animale, etc., urme încă vizibile și astăzi. A reprezentat una dintre cele două surse de poluare pentru care orașul Coșa-Mică a avut reputația de cel mai poluat oraș din Europa până la accidentul nuclear de la Cernobîl.

Fabrica de negru de fum Canale nr. 1 construită la Copșa-Mică în anul 1934 a reprezentat prima instalație de acest gen din Europa. Numele de CARBOSIN a fost dat în 1963. În 1974 România ocupa locul 5 european la producția de negru de fum, iar perioada 1980-1989 a fost de maximă industrializare.

Eforturile pentru reducerea gradului de poluare nu au atins eficiența scontată.

RECUNOAȘTEREA CONDIȚIILOR DEOSEBITE DE MUNCĂ

Fabricarea negrului de fum, având ca principale operațiuni granularea, ambalarea, dezambalarea industrială și manipularea, s-a încadrat la condiții de muncă grele / vătămătoare / periculoase, conform Ordinului Ministerului Muncii nr. 59/1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării.

Acest combinat chimic a fost caracterizat ca având un potenţial nociv mare, atât datorită specificului proceselor de producţie, cât şi datorită nivelului tehnic depăşit, cu grad avansat de uzură.

CUANTIFICAREA RISCULUI DE EXPUNERE
(MĂSURĂTORI, TOXICITATE)

Negru de fum (particule foarte fine de carbon) se înțeleg produsele obținute la temperaturi ridicate, prin descompunerea hidrocarburilor (gaze naturale + produse petroliere + produse cocsochimice).

Actualmente este clasificat ca agent cancerigen grup 2B (posibil carcinogenic la oameni)

– există evidențe, dar nu suficiente), conform Agenţiei Internaţionale pentru

Cercetare în domeniul Cancerului (IARC).

EFECTE SPECIFICE ALE NEGRULUI DE FUM ASUPRA SĂNĂTĂȚII LUCRĂTORILOR (BOLI PROFESIONALE DECLARATE)

Antracoza este o boală pulmonară cronică aparținând grupului de pneumoconioze, generată de acumularea prafului de cărbune în plămâni și reacția tisulară consecutivă. Cel mai frecvent se întâlnește la minerii din minele de cărbune, dar riscul apariției acestei boli a fost recunoscut și la lucrătorii expuși în fabricile producătoare sau consumatoare de negru de fum, în particular începând cu anul 1975 la uzina de la Copșa-Mică, după apariția primelor cazuri.

 

 La această secțiune din Ordinea de zi a ședinței, doamna Monica Moldovan, Consilier superior în cadrul Instituției Prefectului -județul Sibiu, în conformitate cu solicitarea formulată prin adresa nr. 59589/11.05.2023 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de monitorizare lunară în cadrul Colegiului Prefectural, a obiectivului de investiție finanțat prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) – “REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ NEMȘA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU” raportat la luna ianuarie 2024, stadiul proiectului este următorul:

 1. În prezent se așteaptă emiterea autorizației de construire de către Consiliul Județean Sibiu,
 1. Mentionăm că, la data de 16 februarie 2024 au fost depuse ultimele completări la documentele solicitate de către Consiliul Judetean Sibiu, respectiv proiectul de rezistență însoțit de raportul de verificare întocmit de către verificatorul de proiect,
 1. După emiterea autorizației de construire se va putea transmite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației documentația pentru semnarea contractului de finanțare.

 De asemenea, doamna Daniela Stoica, director executiv – Direcția Tehnică – Investiții și Patmoniu din cadrul Consiliului Județean Sibiu a prezentat :

 • Stadiului celor două obiective de investiții pentru care Consiliul Județean Sibiu a semnat contracte de finanțare și anume:  ”Renovarea energetică Pavilion Central din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie,, Dr Gheorghe Preda” și ”Utilizarea eficientă, durabilă și incluzivă a energiei în sediul Consiliului Județean Sibiu”;

Obiectiv 1:

„ RENOVARE ENERGETICĂ PAVILION CENTRAL DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE „DR. GHEORGHE PREDA” SIBIU”

Cererea de finanțare nr. C5-B1-100/ 01.04.2022

Contract de finanțare nr. 146372 / 23.12.2022 (semnat in 16.01.2023)

Durata de implementare 36 luni;

Finantare : PNRR cheltuieli eligibile / Buget CJ Sibiu cheltuieli neeligibile

Amplasament:  Spital Psihiatrie „Gh. Preda” pavilion central (corp central C7)

Durata de executie a lucrarilor: aproximata este de 17 luni  –  fără a depăși termenul limită de recepție la terminarea lucrărilor de 30.06.2026

1.Indicatori tehnici ai investiției:

 • Suprafața construită la sol:3855.93 mp ;
 • Suprafața construită desfășurată propusă: 12454,95 mp
 • Regim de inaltime = S+P+2E
 1. Indicatori economici ai investiției:

Valoarea TOTALA este de 59.582.902,15 lei fără TVA respectiv 70.800.482,43 lei cu TVA;

Din care C+M  47.217.909,33 lei fără TVA respectiv 56.189.312,12 lei  cu TVA

– valori eligibile finanțate prin PNRR: 59.332.902,15 lei fara TVA respectiv 70.502.982,42 lei cu TVA;

– valori neeligibile  finanțate din bugetul CJ Sibiu: 250.000,00 lei fără TVA respectiv 297.500,00  lei cu TVA

Linii de interventii principale:

1). Lucrari de consolidare seismica:

     Indicatori:  încadrare clădirii din clasa de risc seismic 2 în clasa de risc seismic 4

     2). Lucrari de eficienta energetica :

     Indicatori :

o   reducerea consumului de energie primara totală (kwh/mp/an)  –  49,3%

o   reducerea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/mp an) – 57,1%

Exemple de intervenții:

–   Lucrări de termoizolare a clădirii

–   Schimbarea tâmplăriei cu tâmplărie performantă energetic

–   Instalarea panouri fotovoltaice de putere 11900 kW cu o suprafață totala de 850 m2

–   Instalarea de sisteme de ventilare cu recuperare de căldură

–   Schimbare de destinatii sau reconvertirea spatiilor de la subsol in spatii tehnice , spatii de de vestiare , birouri etc. ;

–   Dotarea cu lift pentru persoanele cu dezabilitati si transportul a pacientilor cu targa mobila conform reglementarilor legislative din sanatate

Stadiul de implementare:

REALIZAT:

-expertiza tehnica + audit energetic elaborate si incarcate in aplicatia PNRR online ;

-documentatia faza DALI elaborata si receptionata , incarcata in aplicatia PNRR online (18.05.2023)

 IN CURS DE REALIZARE

– procedura de achiziție publică a serviciilor de proiectare tehnică și execuție a lucrărilor care este in etapa de analiza a ofertelor financiare

Obiectiv nr.2:

” UTILIZAREA EFICIENTĂ, DURABILĂ SI INCLUZIVA A ENERGIEI IN SEDIUL CONSILIULUI JUDETEAN SIBIU”

Cererea de finanțare nr. C5-B1-204 / 01.04.2022

Contract de finanțare nr. 146432 / 23.12.2022 (semnat in 16.01.2023)

Durata de implementare – 36 luni

Finantare : PNRR cheltuieli eligibile / Buget CJ Sibiu cheltuieli neeligibile

Amplasament:  Sediul CJ Sibiu , str. Gen Magheru nr.14 , corp C1 (cel de la strada)

Durata de executie a lucrarilor aproximata este de 12 luni, fără a depăși termenul limită de recepție la terminarea lucrărilor de 30.06.2026;

 1. Indicatori tehnici ai investiției:
 • Suprafața construită la sol: 483 mp ;
 • Suprafața construită desfășurată propusă: 2.362 mp.
 • Regim de inaltime : D+P+2E (+pod) ;
 1. Indicatori economici ai investiției:

Valoarea TOTALĂ este de  15.431.465,84 fără TVA, respectiv 18.342.712,48 cu TVA, din care : C+M – 9.919.557,16  lei fără TVA, respectiv 11.804.273,02 lei cu TVA din care:

– valoarea totală a cheltuielilor eligibile PNRR de  8.477.283,17 fără TVA, respectiv 10.074.198,83 cu TVA

– valoarea totală a cheltuielilor neeligibile este de  6.954.182,67 fără TVA, respectiv 8.268.513,65 cu TVA,

Linii de interventii principale:

     1). Lucrari de consolidare seismica:

     Indicatori:  încadrare clădirii din clasa de risc seismic 2 în clasa de risc seismic 4

     2). Lucrari de eficienta energetica :

     Indicatori :

o   reducerea consumului de energie primara totală (kwh/mp/an)  –  51,6%

o   reducerea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/mp an) – 50,26%

Exemple de intervenții:

–   Lucrări de termoizolare a clădirii

–   Panouri fotovoltaice monocristaline având puterea intre 350-500 W și care totalizeaza o putere totala nominala de 5 kW, montate pe structură suport din elemente profilate din aluminiu cu orientare Sud și înclinare 30-40° față de planul înclinatInstalarea de sisteme de ventilare cu recuperare de căldură

     – Podul se poate transforma în mansardă cu păstrarea formei actuale generale a acoperișului. Se realizează o pardoseală falsă din lemn sau alt material, deasupra grinzilor existente din lemn, fără a tăia nici o grindă de lemn existentă (talpă a cadrului de lemn). Se realizează compartimentări noi din pereți ușori, din lemn sau gips carton Dotarea cu lift pentru persoanele cu dezabilitati si transportul a pacientilor cu targa mobila conform reglementarilor legislative din sanatate

Stadiul de implementare:

REALIZAT:

-expertiza tehnica + audit energetic elaborate si incarcate in aplicatia PNRR online;

-documentatia faza DALI elaborata si receptionata , incarcata in aplicatia PNRR online (16.05.2023)

Au fost achizitionate servicii de proiectare si executie – Contract nr. 23580/30.10.2023 .

A fost obtinuta autorizatia de construire nr. 424 din15.12.2023 emisa de Primaria Mun. Sibiu .

Au fost achizitionate si contractate servicii de dirigentie de şantier pe perioada de executie a

lucrarilor – Contract nr. 419/9.01.2024 .

 IN CURS DE REALIZARE

– Relocarea activitatii sediului CJ Sibiu ;

– Comunicarea privind începerea execuţiei lucrărilor catre Primaria Mun. Sibiu si Inspectoratul Judetean In Constructii Sibiu ;

– Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro